Ogólne warunki handlowe firmy HHW Hommel Hercules PL Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne
  Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich zamówień, umów i dostaw realizowanych przez Sprzedającego- HHW HOMMEL HERCULES PL Sp. z o.o.
  Poniższe warunki sprzedaży, dostawy i płatności obowiązują dla wszystkich przyszłych umów z Kupującym oraz dla wszelkich realizowanych w przyszłości na rzecz Kupującego dostaw oraz innych świadczeń, jako uzupełnienie obowiązującego prawa. Wszelkie inne ustalenia zamawiającego są dla Sprzedającego tylko wtedy wiążące, jeśli zostały przez niego jednoznacznie potwierdzone w formie pisemnej.
 2. Zamówienia i zawieranie umów
  Realizacja zamówień, zawarcie umowy i dostawa na zamówienie oraz ich zmiany lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej. Możliwe jest również złożenie zamówienia drogą elektronicznej transmisji danych lub faxem. Zamówienia złożone telefonicznie wymagają potwierdzenia na piśmie ze strony kupującego.
 3. Warunki realizacji dostaw
  Sprzedający przyjmuje zamówienia złożone na piśmie, za pośrednictwem faksu, poczty lub poczty elektronicznej. Do zamówień o wartości poniżej 500 zł netto naliczona zostanie usługa logistyczna w wysokości 39 zł netto.
 4. Ograniczenia odpowiedzialności i siła wyższa
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy, jeśli są one wynikiem zdarzeń nadzwyczajnych będących poza jego wpływem, a w szczególności aktu władzy lub siły wyższej. Za zdarzenia spowodowane siłą wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, które w istotny sposób skomplikują bądź uniemożliwią sprzedającemu dostawę (np. zarządzenia państwowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, ograniczenia o charakterze
  administracyjnym w handlu lub w przewozie, zmiany legislacyjne), lub których rozsądnie rzecz oceniając nie można było przewidzieć ani też im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie są spowodowane przez żadną z nich, ani też przez żadną z osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność. Zdarzenia spowodowane siłą wyższą uprawniają sprzedającego do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania odpowiedniego ograniczenia. W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o zaistnieniu przeszkody wykonania dostawy. Zdarzenie takie upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od realizacji umowy w części lub w całości i nie będzie to skutkowało jakimikolwiek zobowiązaniami w tym odszkodowaniami, względem Kupującego.
 5. Ceny, wysyłka, termin płatności
  O ile nie ustalono inaczej, obowiązują ceny podane w indywidualnej ofercie skierowanej do Kupującego, ceny w katalogach i ulotkach promocyjnych ważnych na dzień złożenia zamówienia. W przypadku gdy cena jest wyrażona w EUR zostanie ona przeliczona na PLN kursie średnim waluty w NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Jeżeli nie ustalono inaczej za towar obowiązuje zapłata przelewem w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury. Udzielenie innego terminu płatności wymaga odrębnego porozumienia Kupującego ze Sprzedającym. Do cen sprzedaży doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 6. Przejście ryzyka i odbiór towaru
  Wydanie towaru jest dokonywane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu, HHW Homme Hercules PL Sp. z o.o. powierza go spedytorowi, co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Towaru na Kupującego. Data powierzenia spedytorowi jest datą dokonania sprzedaży wyszczególnioną na fakturze VAT.
  Ryzyko przechodzi na Kupującego wraz z wysyłką towaru. Jeśli wysyłka się opóźni z winy Kupującego, ryzyko przechodzi na Kupującego już od dnia gotowości towaru do wysyłki, jednak Sprzedający jest zobowiązany na życzenie oraz na koszt Kupującego ubezpieczyć towar w sposób oczekiwany przez Kupującego. Rodzaj transportu, wybór drogi wysyłki oraz wybór przewoźnika będzie ustalany przez Sprzedającego. Kupujący odbiera towar od spedytora wraz z opakowaniem, które usuwa na swój koszt i zgodnie z przepisami prawa.
 7. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
  Sprzedający zastrzega sobie własność dostarczonego towaru do czasu otrzymania całkowitej zapłaty. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej obejmuje również wszystkie wierzytelności, które Sprzedający ma wobec zamawiającego z tytułu bieżących kontaktów handlowych. Kupujący winien przechowywać towar w prawidłowy sposób. W przypadku zwłoki w płatności Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego do wydania dostarczonego towaru, bez konieczności złożenia uprzednio przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli zamawiający zalega z płatnością lub nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z prawa zastrzeżenia
  własności rzeczy sprzedanej, Sprzedający ma prawo zażądać zwrotu przedmiotu umowy, a po pisemnym zawiadomieniu z podaniem terminu i naliczając koszty zużycia ma prawo dowolnie dysponować przedmiotem umowy.
 8. Zwrot towaru
  Zwrot towaru jest możliwy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, a zamawiający zgłosi pisemnie oświadczenie o zwrocie towaru i zostanie ono zaakceptowane przez. Towar zwracany jest na koszt Kupującego. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, nieużywany i znajdować się w oryginalnym,  nienaruszonym opakowaniu. Zwrot artykułów wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie nie jest możliwy.
  Zastrzegamy sobie możliwość obciążania za błędnie złożone zamówienia opłatą manipulacyjną w wysokości uzależnionej od wartości zwracanego towaru.
  Zwrot towaru o wartości poniżej 200 zł netto opłata manipulacyjna w kwocie 39 zł netto. Zwrot towaru o wartości powyżej 200 zł netto opłata manipulacyjna w kwocie równej 20% wartości  towaru.
 9. Gwarancja i rękojmia
  Sprzedający udziela gwarancji na towary zgodnie z umową gwarancji. Na artykuły nie objęte umową gwarancji przysługuje rękojmia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 10. Reklamacje
  Wszelkie reklamacje dotyczące stanu i zawartości przesyłek dostarczonych przez Sprzedającego, a w szczególności dotyczące przesyłek i towarów uszkodzonych lub niezgodnych z fakturami i specyfikacjami wysyłkowymi, należy przekazać w formie pisemnej do Sprzedającego, najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu towaru.
  W przypadku dostarczenia przez spedytora Kupującemu przesyłki w stanie uszkodzonym (uszkodzony karton, paleta lub folia zewnętrzna), Kupujący zobowiązany jest spisać protokół w chwili dostawy, w obecności przedstawiciela Spedytora i sporządzić zdjęcia uszkodzonej przesyłki.
  Niedopełnienie w/w obowiązków przez Kupującego zwalnia Sprzedającego z obowiązku rozpatrzenia reklamacji stanu otrzymanego towaru.
 11. Klauzula poufności
  Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych. Jakiekolwiek informacje oraz materiały przekazane Kupującego przez Sprzedawcę, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne. Zabrania się udostępniania materiałów poufnych osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 12. Właściwość miejscowa sądu, prawo właściwe
  W sprawach nieuregulowanych przez umowę kupna sprzedaży oraz powyższe warunki handlowe zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji sprzedaży będą załatwiane polubownie poprzez pertraktacje i wzajemne porozumienie. Jeżeli taki sposób nie będzie możliwy, rozstrzygnięcie kwestii spornych podlegać będzie przed Sądem właściwym miejscowo dla siedziby Sprzedającego.