Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza, iż zapoznał się on z poniższym regulaminem i akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte.

REGULAMIN DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM POD ADRESEM : powertools.pl WYŁĄCZNIE PRZEZ KLIENTÓW HHW HOMEL HERCULES SP. Z O.O. NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

– tekst jednolity Regulaminu i jego zmiany wchodzące w życie od dnia 01.06.2018r.

STRONY I PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

1. Sklep internetowy, prowadzony jest przez spółkę prawa handlowego będącą Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającym pod firmą: HHW Hommel Hercules PL SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 188a, 40-203 Katowice , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081627, będącą płatnikiem VAT, (NIP 954-18-86-184, REGON 273263080), o kapitale zakładowym 2 027 000,00 złotych, zwaną dalej w treści niniejszego Regulaminu – Sprzedającym,

2. Sklep internetowy działa pod adresem powertools.pl i stanowi platformę do składania zamówień i dokonywania zakupów towarów tylko i wyłącznie dla klientów Sprzedającego, będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającymi pod własną firmą, zwanych dalej w treści niniejszego Regulaminu – Kupującym.

3. Sklep internetowy powertools.pl nie stanowi platformy do sprzedaży towarów i nie prowadzi sprzedaży swoich towarów Konsumentom czyli osobom fizycznym nie będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, wobec czego nie jest zobligowany i nie stosuje postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a) Sprzedawca – osoba prawa, spółka prawa handlowego, będąca Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającym pod firmą: HHW Homel Hercules, ul. Roździeńskiego 188a, 40-203 Katowice;

b) Kupujący – wyłącznie Klient HHW Homel Hercules, będący również Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego i nie będący Konsumentem, który nabywa towar tylko dla celów bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą;

c) Towar – rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży w sklepie internetowym powertools.pl;

d) Handlowiec – pracownik reprezentujący Sprzedawcę HHW Homel Hercules, za którego pośrednictwem Kupujący zamawia Towar;

e) Sklep internetowy- platforma do składania zamówień Towarów Kupującemu drogą online na stronie powertools.pl;

f) Reklamacja – zawiadomienie Handlowca lub centrum obsługi klienta Sprzedawcy przez Kupującego o wadzie Towaru w celu realizacji przysługującego Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.

5. Do poprawnego wyświetlania i korzystania ze sklepu internetowego/platformy powertools.pl niezbędne jest urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą JavaScript. Zalecamy korzystanie z Internet Explorer 10 lub najnowszych wersji Firefox, Chrome, Opera lub Safari.

CENY TOWARÓW:

7. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego powertools.pl towarów jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. Do ceny ostatecznej, widniejącej w koszyku, zawsze należy dodać aktualną stawkę podatku VAT czyli cena ostateczna zawsze zostaje powiększona o należną obowiązującą stawkę podatku VAT i staje się ceną brutto.

8. Sprzedający informuje, iż ceny widniejące na stronie internetowej sklepu powertools.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego ani ofertę złożoną w postaci elektronicznej. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą wystawienia stosownego dokumentu (np. faktura, faktur proforma, itp.) przez Sprzedającego. Zatem art. 66 (1) kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w umowie sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w sklepie internetowym powertools.pl

9. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego powertools.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.

11. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostępność towarów prezentowana na stronie sklepu internetowego/platformy powertools.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący jest powiadamiany w formie właściwego statusu przy zamówionej pozycji na powertools.pl. oraz w zakładce zamówienia.

12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności dat lub godzin wpływania potwierdzonych zamówień danego dnia na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży, za cenę określoną daną promocją.

ZAMÓWIENIA:

13. Zamówienia w sklepie internetowym/platformie powertools.pl Kupujący może składać wyłącznie po uprzednim:

1) dokonaniu akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i polityki prywatności

2) udzieleniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez HHW Homel Hercules sp. z o.o. w Katowicach danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami).

3) dokonaniu poprawnej rejestracji – wypełniając formularz na stronach sklepu powertools.pl.

14. Podczas rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i firmowych: niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

15. Po komunikacie elektronicznym o wprowadzeniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego w formie właściwego statusu przy zamówionej pozycji na powertools.pl wskazującego na utworzenie dostawy w zakładce Wyświetlanie listy wszystkich zamówień.

16. Umowa uważana jest za zawartą wyłącznie z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupującego poprzez otrzymanie od Sprzedającego maila pt „zamównienie nr …” czyli jako e-maila zawierającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

FORMY PŁATNOŚCI:

17. Zamówienia Kupującego wprowadzone poprzez sklep internetowy/platformę otrzymują takie same warunki płatności, znane już Klientowi a wynikające z indywidualnych przyznanych mu warunków handlowych.

18. Za moment dokonania płatności za towar uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

19. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową z faktury, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu lub dostawy oraz koszty ewentualnych innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

WARUNKI DOSTAWY:

20. Zamówione drogą online towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

21. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Towar, Sprzedający może zrealizować zamówienie na poszczególne Towary w różnych terminach, określonych w statusach realizacji zamówienia.

22. Towar zostanie przesłany przez Sprzedającego za pośrednictwem wybranego przezeń spedytora do miejsca wskazanego przez Kupującego, w dniu roboczym, w godzinach od 9.00 do 17.00.

23. Wydanie Towaru jest dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu, Sprzedający HHW Homel Hercules powierza go spedytorowi, co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Towaru na Kupującego.

24. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniana przez Kupującego do odbioru Towaru bada przesyłkę i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

25. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez spedytora i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu reklamacji zobowiązany jest posiadać kurier spedytora), zawierający opis uszkodzenia.

26. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór zaś w przypadku przyjęcia towaru wraz z protokołem uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt do centrum obsługi klienta Sprzedającego.

27. Koszt dostawy towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Kupującego pokrywa Sprzedający i do każdego zamówienia dolicza współudział w koszcie transportu w wysokości netto 25,00 PLN w przypadku wartości netto zamówienia do 150,00 PLN włącznie lub w wysokości netto 12,00 PLN w przypadku wartości netto zamówienia powyżej 150,00 PLN.

REKLAMACJE ILOŚCIOWE LUB WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ZAKUPIONYCH TOWARÓW:

28. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego /platformy powertools.pl są fabrycznie nowe, kompletne i objęte gwarancją określoną w dokumentach gwarancyjnych lub rękojmią zgodnie z obowiązującym Kodeksem Cywilnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo instrukcje obsługi, konserwacji i atesty.

29. Czas trwania, zakres i warunki gwarancji są określone wyłącznie przez kompletne dokumenty gwarancyjne.

30. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi są ograniczone poprzez prawo Sprzedającego do niepodważalnej i ostatecznej decyzji odnośnie wyboru sposobu rozpatrzenia każdej reklamacji z tytułu rękojmi.

31. Jeżeli Kupujący używał Towar w sposób niewłaściwy, niezgodny z przeznaczeniem, instrukcją i konserwacją lub uszkodził go, to odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi i gwarancji jest wyłączana.

REKLAMACJE I ZWROTY:

32. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym po odbiorze, Kupujący winien postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w punktach poniżej.

33. Po odbiorze towaru, Kupujący niezwłocznie go zbada, a w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem lub fakturą, niekompletności, ubytku lub uszkodzenia towaru zgłosi ten fakt Handlowcowi lub centrum obsługi klienta Sprzedawcy w terminie do 7 dni od dnia odbioru Towaru pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

34. Handlowiec lub centrum obsługi klienta Sprzedawcy zwróci się do Kupującego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przezeń zgłoszenia reklamacyjnego, celem jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia zasadności zwrotu sporządzi „Certyfikat Zwrotu Towaru”.

35. Towar zostanie odebrany od Kupującego przez spedytora wskazanego przez Sprzedającego na podstawie pisemnego zlecenia HHW Homel Hercules w oparciu o „Certyfikat Zwrotu Towaru”. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu przez HHW Homel Hercules i Kupującego, możliwe jest odebranie towaru przez handlowca. Kupujący nie może odesłać Towaru i jest zobowiązany do jego przechowywania do czasu odbioru przez spedytora lub Handlowca.

36. Prawidłowo wypełniony „Certyfikat Zwrotu Towaru” jest jedynym dokumentem uprawniającym do zwrotu Towaru w przypadkach reklamacji towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie. Potwierdzeniem dokonania zwrotu towaru jest:

a) w przypadku odbioru przez spedytora potwierdzony przez HHW Homel Hercules  list spedycyjny

b) w przypadku odbioru przez Handlowca podpis na „Certyfikacie Zwrotu Towaru”

potwierdzający odbiór zwrotu przez Handlowca.

37. W przypadku zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie, prawidłowy Towar, jeśli jest to konieczne, zostanie przekazany Klientowi za pośrednictwem Handlowca lub wybranego przez Sprzedającego Spedytora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

38. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego/platformy a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

39. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego/platformy powertools.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

40. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego https://powertools.pl/ jest HHW Homel Hercules Sp. z o.o. (ul. Roździeńskiego 188a, 40-203 Katowice). Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie dla celów wykonania umowy, w tym dokonania zwrotu towaru oraz realizacji zamówienia. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016 r. Dz. U. poz. 922 z późn. zm.). Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

41. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie reklamy.

42. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

43. Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej umowy, będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego HHW Homel Hercules sp. z o.o. w Katowicach.

44. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący korzystający ze strony sklepu internetowego/platformy ma zakaz umieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

45. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://powertools.pl/regulamin-sklepu w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki HHW Homel Hercules, ul. Roździeńskiego 188a, 40-203 Katowice.

46. Sprzedający HHW Homel Hercules zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie https://powertools.pl/regulamin-sklepu zmienionego Regulaminu.

47. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

48. Po rejestracji konta, Sprzedawca musi zweryfikować użytkownika pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej. W chwili, gdy weryfikacja przebiegnie poprawnie, klient może poznać ceny towarów oraz dokonywać zamówień. Operacja ta, zazwyczaj, trwa nie dłużej niż 24h.